Thông báo của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp về thủ tục Ghi sổ hộ tịch việc khai sinh

Thông báo của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp về thủ tục Ghi sổ hộ tịch việc khai sinh

Thông báo của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp về thủ tục Ghi sổ hộ tịch việc khai sinh

Thông báo của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp về thủ tục Ghi sổ hộ tịch việc khai sinh

Theo khoản 3 Điều 26 Bộ luật dân sự năm 2015[1], thực hiện hướng dẫn của Cục Lãnh sự ngày 11/02/2019, Đại sứ quán chỉ làm thủ tục Đăng ký khai sinh, Ghi sổ việc đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh từ sau ngày 01/01/2017 có tên bằng tiếng Việt hoặc tiếng dân tộc khác của Việt Nam.

 Trẻ em có tên bằng tiếng nước ngoài (đã đăng ký khai sinh tại cơ quan hộ tịch của Pháp) phải bổ sung/đổi tên tiếng Việt để làm thủ tục Ghi sổ việc đăng ký khai sinh tại Đại sứ quán.

Đại sứ quán tạm dừng không thực hiện thủ tục Đăng ký khai sinh, Ghi sổ việc đăng ký khai sinh cho trẻ có tên tiếng nước ngoài cho đến khi có thông báo mới.

[1] Khoản 3 Điều 26 Bộ luật dân sự 2015: Tên của công dân Việt Nam phải bằng tiếng Việt hoặc tiếng dân tộc khác của Việt Nam; không đặt tên bằng số, bằng một ký tự không phải là chữ.

Ambassade Admin

Close