Thủ tục cấp hộ chiếu lần đầu

I. Đối tượng :  Người Việt Nam định cư tại địa bàn Pháp hoặc tại các nước do ĐSQVN tại Pháp kiêm nhiệm chưa có hộ chiếu Việt Nam hoặc hộ chiếu Việt Nam hết giá trị sử dụng có nhu cầu được cấp hộ chiếu phổ thông.

Thủ tục cấp đổi hộ chiếu

I. Đối tượngCông dân Việt Nam định cư tại địa bàn Pháp hoặc tại các nước do ĐSQVN tại Pháp kiêm nhiệm có hộ chiếu Việt Nam còn giá trị sử dụng (dưới 6 tháng)  có nhu cầu được cấp đổi hộ chiếu.