THỦ TỤC CẤP GIẤY MIỄN THỊ THỰC

I. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy miễn thị thực

1. Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, hồ sơ gồm:
 a. 01 Tờ khai đề nghị cấp Giấy miễn thị thực (theo mẫu);
 b. 02 tấm ảnh màu mới chụp cỡ 4x6 cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu (01 tấm ảnh dán vào Tờ khai, 01 tấm ảnh để rời);
 c. Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu của nước ngoài còn giá trị ít nhất 6 tháng kể từ ngày nhập cảnh. Nếu không có hộ chiếu thì phải có giấy tờ thường trú do nước ngoài cấp còn giá trị ít nhất 6 tháng kể từ ngày nhập cảnh. (kèm theo bản chụp để cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy miễn thị thực lưu hồ sơ);
 d. Một trong những giấy tờ sau (bản gốc kèm theo bản chụp để cơ quan có thẩm quyền lưu hồ sơ):
- Giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam;
- Bản sao hoặc bản trích lục Quyết định cho trở lại quốc tịch Việt Nam;
- Bản sao hoặc bản trích lục Quyết định cho thôi quốc tịch Việt Nam;
- Giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam;
- Hộ chiếu Việt Nam (còn hoặc đã hết giá trị);
- Giấy chứng minh nhân dân (còn hoặc đã hết giá trị);
- Giấy khai sinh (kể cả bản sao);
- Thẻ cử tri mới nhất;
- Sổ hộ khẩu;
- Sổ thông hành cấp trước 1975;
- Thẻ căn cước cấp trước 1975
- Tờ trích lục Bộ giấy khai sanh cấp trước 1975;
- Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp nếu trong đó có ghi người được cấp giấy tờ đó có quốc tịch gốc hoặc gốc Việt Nam.
e. Trường hợp không có các giấy tờ tại khoản (d) thì nộp một trong những giấy tờ sau:
 - Giấy bảo lãnh của Hội đoàn của người Việt Nam ở nước ngoài ở nước đương sự cư trú (theo mẫu quy định);
 - Giấy bảo lãnh của công dân Việt Nam (theo mẫu quy định).
Hai loại Giấy bảo lãnh nói trên không cần phải có thủ tục xác nhận hoặc chứng thực thêm.

2. Đối với người nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài là vợ, chồng, con của công dân Việt Nam hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài, hồ sơ gồm:
 a. 01 Tờ khai đề nghị cấp Giấy miễn thị thực (theo mẫu);
 b. 02 tấm ảnh màu mới chụp cỡ 4x6 cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu (01 tấm ảnh dán vào Tờ khai, 01 tấm ảnh để rời);
 c. Hộ chiếu nước ngoài còn giá trị ít nhất 6 tháng kể từ ngày nhập cảnh (kèm theo bản chụp để cơ quan có thẩm quyền lưu hồ sơ);
 d. Một trong những giấy tờ chứng minh quan hệ vợ, chồng, con với người Việt Nam định cư ở nước ngoài sau đây (Bản gốc kèm theo bản chụp để cơ quan có thẩm quyền lưu hồ sơ):
 - Giấy đăng ký kết hôn;
 - Giấy khai sinh;
 - Giấy xác nhận quan hệ cha, mẹ, con;
 - Các giấy tờ khác có giá trị theo quy định của pháp luật Việt Nam;
 - Quyết định nuôi con nuôi.

3. Việc cấp lại, cấp từ lần 2 Giấy miễn thị thực:
 Trường hợp xin cấp lại Giấy miễn thị thực (do mất Giấy miễn thị thực, Giấy miễn thị thực hết giá trị  hoặc được cấp hộ chiếu mới) tại cơ quan cấp lần đầu, người đề nghị chỉ cần làm 1 Tờ khai, không cần xuất trình giấy tờ chứng minh là người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
 Trường hợp xin cấp lại Giấy miễn thị thực (do mất Giấy miễn thị thực hoặc Giấy miễn thị thực hết giá trị) tại cơ quan khác với cơ quan cấp lần đầu thì người đề nghị nộp hồ sơ và thủ tục giải quyết như cấp lần đầu.

II. Thủ tục đề nghị cấp Giấy miễn thị thực
 Người đề nghị cấp Giấy miễn thị thực có thể trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện Tờ khai, hộ chiếu/giấy tờ thường trú bản chính và các giấy tờ chứng minh có nguồn gốc Việt Nam hoặc quan hệ vợ, chồng, con với công dân Việt Nam hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài (bản chính kèm bản chụp)
Website về MTT để khai trực tuyến : http://www.mienthithucvk.mofa.gov.vn

III. Thời hạn giải quyết :
1. Các trường hợp được cấp ngay giấy miễn thị thực trong 07 ngày làm việc :
- Xuất trình đủ giấy tờ chứng minh là người Việt Nam định cư ở nước ngoài ;
- Mất giấy MTT xin cấp lại bằng với thời hạn với cấp lần đầu tại cùng một Cơ quan đại diện (phải có bằng chứng).
2. 02 ngày làm việc sau khi nhận được trả lời của Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an)  đối với các trường hợp không thuộc diện nêu ở mục 1 (Người nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài là vợ, chồng, con của công dân Việt Nam hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài ; người Việt Nam định cư ở nước ngoài không có giấy tờ chứng minh nhưng được tổ chức hội đoàn hoặc công dân đứng ra bảo lãnh ; các trường hợp cần thông báo cho Cục QLXNC)